Junikowska 4

Na terenie  Osiedla Junikowo w zdecydowanej  większości powierzchni obowiązują   uchwalone przed kilku laty Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Proces powstawania  takich planów  jest dość długi , żeby nie rzec mozolny. Wynika to z tego , że trzeba zabezpieczyć (w miarę możliwości oczywiście ) interesy wszystkich stron a przede wszystkim właścicieli nieruchomości. Na stronach Miasta Poznań w zakładce Konsultacje Społeczne widnieje taka oto informacja dotycząca ustawowej procedury uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

AKT PRAWA MIEJSCOWEGO

I. PLAN MIEJSCOWY OKREŚLA ZAMIERZENIA A NIE DECYDUJE O TERMINIE REALIZACJI.

II. PLAN MIEJSCOWY MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA.

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCA Z ART. 17 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

1. Wywołanie planu poprzez podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego.

I etap konsultacji społecznych

2. Zbieranie wniosków do projektu planu zakończone rozpatrzeniem wniosków przez Prezydenta Miasta (wzór nr 1 w załączeniu).

3. Sporządzanie projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej.

II etap konsultacji społecznych

4. Opiniowanie i uzgadnianie przez jednostki typu: Miejski Konserwator Zabytków, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, itp.

5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w czasie którego odbywa się dyskusja publiczna.

6. Zbieranie uwag do planu (wzór nr 2 w załączeniu) zakończone rozpatrzeniem uwag przez Prezydenta Miasta.

7. Uchwalenie planu przez Radę Miasta.

8. Ogłoszenie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz wejście planu w życie.

Istotnym elementem procedury uchwalania planu miejscowego są konsultacje społeczne. Czasami tych konsultacji jest więcej niż dwie a wynika to z liczby wyłożeń projektu MPZP.

                Jak dowiadujemy się na stronach Gazety Prawnej:

„Realizacja postanowień planu miejscowego w procesie inwestycyjnym stanowi z jednej strony dla inwestora obowiązek. Z drugiej strony dokument, jakim jest plan miejscowy, daje gwarancję, że przedsiębiorca zrealizuje każde zamierzenie, które jest nim. Daje on również gwarancję właścicielom innych nieruchomości, że na danym terenie powstanie tylko taka zabudowa, na którą społeczność lokalna wyraziła zgodę w procedurze uchwalania planu. Naruszenie powyższych zasad godzi w istotne wartości prawne i społeczne, nie może być zatem ignorowane ani przez organy, ani przez inwestorów”

Wróćmy jednak na Osiedle Junikowo. Działka przy adresie Junikowska 4 znajduje się na terenie  uchwalonego w roku 2017  MPZP JUNIKOWO POŁUDNIE.  W zapisach tego planu wspomniana działka oznaczona jest jako 1 MN/U.  Oznaczenie MN/U  w planach miejscowych  oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami przy czym procent usług stanowi 30 % powierzchni budynku, chyba że MPZP stanowi inaczej.  

Pod adresem Junikowska 4 od  co najmniej roku prowadzone są prace w związku z budową nowego budynku. Prawdopodobnie procent zabudowy jest zachowany. Na temat  nie pasującej fasady do sąsiednich budynków nie sposób dyskutować, bo to przecież tylko kwestia gustu. Natomiast co do funkcji budynku mamy już bardzo dużo zastrzeżeń i możemy przypuścić stwierdzenie graniczące z pewnością , że próbuje się  naruszyć prawo. Może nawet rażąco próbuje się naruszyć prawo. Tak jak pisaliśmy wcześniej, że tereny MN/U oznaczają  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Ni jak się do tego ma informacja właściciela albo dzierżawcy terenu  o tym, że tym miejscu powstaje przedszkole i żłobek.  Nawet gdyby zmieścili się z fukcją uslugową na tych 30 % czy 50 % budynku to nie wiemy w jaki sposób ominą przepisy  oddzielenia pożarowego, od sąsiedniego budynku klasy ZL (paragraf 271 warunków technicznych). Pytań jest więcej chociażby takich, w jaki sposób inwestor  przejdzie odbiór w Nadzorze  Budowlanym czy Sanepidzie.  Ale poczekamy na rozwój sytuacji. Inwestor od samego początku nie krył się z tym, co chce tam zbudować wbrew zapisom MPZP. Od samego początku na mapach Geopozu widnieje taki zapis ( patrz załącznik graficzny -).

Wydział Urbanistyki również niechętnie albo nawet wbrew prawu ogranicza wgląd w niektóre dokumenty zasłaniając się wyrokami sądów a nie konkretnymi przepisami ustawy , które by wydanie tych dokumentów uniemożliwiały. O całej sprawie informujemy radnych miejskich, służby Nadzoru Budowlanego , Sanepid , pożarników  i w najbliższym czasie będziemy wnioskować o wizytę  u Z-cy Prezydenta w Magistracie.

Dodatkowo jak pisze znów Gazeta Prawna:

„Ponadto należy wskazać, że dla uchylenia pozwolenia na budowę nie ma znaczenia fakt, że w całości ukończona została inwestycja zrealizowana na jego podstawie czy też że decyzją zezwolono na użytkowanie posadowionego budynku  wraz z niezbędną infrastrukturą. Przepisy nie przewidują bowiem ograniczeń czasowych na wyeliminowanie w postępowaniu nieważnościowym decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dla uchylenia pozwolenia na budowę nie ma znaczenia fakt, że w całości ukończona została inwestycja zrealizowana na jego podstawie czy też że decyzją zezwolono na użytkowanie posadowionego budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą”

Zarząd Osiedla Junikowo