Junikowska 4

Na terenie  Osiedla Junikowo w zdecydowanej  większości powierzchni obowiązują   uchwalone przed kilku laty Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Proces powstawania  takich planów  jest dość długi , żeby nie rzec mozolny. Wynika to z tego , że trzeba zabezpieczyć (w miarę możliwości oczywiście ) interesy wszystkich stron a przede wszystkim właścicieli nieruchomości. Na stronach Miasta Poznań w zakładce Konsultacje Społeczne widnieje taka oto informacja dotycząca ustawowej procedury uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

AKT PRAWA MIEJSCOWEGO

I. PLAN MIEJSCOWY OKREŚLA ZAMIERZENIA A NIE DECYDUJE O TERMINIE REALIZACJI.

II. PLAN MIEJSCOWY MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA.

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCA Z ART. 17 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

1. Wywołanie planu poprzez podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego.

I etap konsultacji społecznych

2. Zbieranie wniosków do projektu planu zakończone rozpatrzeniem wniosków przez Prezydenta Miasta (wzór nr 1 w załączeniu).

3. Sporządzanie projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej.

II etap konsultacji społecznych

4. Opiniowanie i uzgadnianie przez jednostki typu: Miejski Konserwator Zabytków, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, itp.

5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w czasie którego odbywa się dyskusja publiczna.

6. Zbieranie uwag do planu (wzór nr 2 w załączeniu) zakończone rozpatrzeniem uwag przez Prezydenta Miasta.

7. Uchwalenie planu przez Radę Miasta.

8. Ogłoszenie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz wejście planu w życie.

Istotnym elementem procedury uchwalania planu miejscowego są konsultacje społeczne. Czasami tych konsultacji jest więcej niż dwie a wynika to z liczby wyłożeń projektu MPZP.

                Jak dowiadujemy się na stronach Gazety Prawnej:

„Realizacja postanowień planu miejscowego w procesie inwestycyjnym stanowi z jednej strony dla inwestora obowiązek. Z drugiej strony dokument, jakim jest plan miejscowy, daje gwarancję, że przedsiębiorca zrealizuje każde zamierzenie, które jest nim. Daje on również gwarancję właścicielom innych nieruchomości, że na danym terenie powstanie tylko taka zabudowa, na którą społeczność lokalna wyraziła zgodę w procedurze uchwalania planu. Naruszenie powyższych zasad godzi w istotne wartości prawne i społeczne, nie może być zatem ignorowane ani przez organy, ani przez inwestorów”

Wróćmy jednak na Osiedle Junikowo. Działka przy adresie Junikowska 4 znajduje się na terenie  uchwalonego w roku 2017  MPZP JUNIKOWO POŁUDNIE.  W zapisach tego planu wspomniana działka oznaczona jest jako 1 MN/U.  Oznaczenie MN/U  w planach miejscowych  oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami przy czym procent usług stanowi 30 % powierzchni budynku, chyba że MPZP stanowi inaczej. W  tym przypadku 30 %.  

Pod adresem Junikowska 4 od  co najmniej roku prowadzone są prace w związku z budową nowego budynku. Prawdopodobnie procent zabudowy jest zachowany. Na temat  nie pasującej fasady do sąsiednich budynków nie sposób dyskutować, bo to przecież tylko kwestia gustu. Natomiast co do funkcji budynku mamy już bardzo dużo zastrzeżeń i możemy przypuścić stwierdzenie graniczące z pewnością , że próbuje się  naruszyć prawo. Może nawet rażąco próbuje się naruszyć prawo. Tak jak pisaliśmy wcześniej, że tereny MN/U oznaczają  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Ni jak się do tego ma informacja właściciela albo dzierżawcy terenu  o tym, że tym miejscu powstaje przedszkole i żłobek.  Nawet gdyby zmieścili się na tych 30 % budynku mieszkalnego to nie wiemy w jaki sposób ominą przepisy  oddzielenia pożarowego, od sąsiedniego budynku klasy ZL (paragraf 271 warunków technicznych). Pytań jest więcej chociażby takich, w jaki sposób inwestor  przejdzie odbiór w Nadzorze  Budowlanym czy Sanepidzie.  Ale poczekamy na rozwój sytuacji. Inwestor od samego początku nie krył się z tym, co chce tam zbudować wbrew zapisom MPZP. Od samego początku na mapach Geopozu widnieje taki zapis ( patrz załącznik graficzny -).

Wydział Urbanistyki również niechętnie albo nawet wbrew prawu ogranicza wgląd w niektóre dokumenty zasłaniając się wyrokami sądów a nie konkretnymi przepisami ustawy , które by wydanie tych dokumentów uniemożliwiały. O całej sprawie informujemy radnych miejskich, służby Nadzoru Budowlanego , Sanepid , pożarników  i w najbliższym czasie będziemy wnioskować o wizytę  u Z-cy Prezydenta w Magistracie.

Dodatkowo jak pisze znów Gazeta Prawna:

„Ponadto należy wskazać, że dla uchylenia pozwolenia na budowę nie ma znaczenia fakt, że w całości ukończona została inwestycja zrealizowana na jego podstawie czy też że decyzją zezwolono na użytkowanie posadowionego budynku  wraz z niezbędną infrastrukturą. Przepisy nie przewidują bowiem ograniczeń czasowych na wyeliminowanie w postępowaniu nieważnościowym decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dla uchylenia pozwolenia na budowę nie ma znaczenia fakt, że w całości ukończona została inwestycja zrealizowana na jego podstawie czy też że decyzją zezwolono na użytkowanie posadowionego budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą”

Zarząd Osiedla Junikowo

Zamknięcie PST.

Szanowni Państwo,

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu :

„od dnia 01.08.2022. rozpocznie się remont Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Zamknięta będzie cała trasa. W związku z tym uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.
Wzdłuż trasy PST poprowadzona zostanie linia autobusowa „za tramwaj” T12. Będzie ona kursować z pętli Os. Sobieskiego do przystanków Żniwna i Armii Poznań, gdzie będzie możliwa przesiadka na linie tramwajowe nr 4, 10, 15 i 96, jadące z Połabskiej oraz z Błażeja w stronę centrum.
Winogrady i Piątkowo – warto rozważyć opcjonalne trasy przejazdu
Od sierpnia – w godzinach szczytu komunikacyjnego – tramwaje na przystankach Żniwna i Armii Poznań kursować będą co około 4 minuty.
Linia autobusowa „za tramwaj” nr T12 prawdopodobnie nie obsłuży w całości takiej liczby pasażerów, która podróżowała trasą PST. Z tego powodu podczas jej wyłączenia warto skorzystać z linii autobusowych dających możliwość dojazdu do tras tramwajowych prowadzących od pętli Połabska i Piątkowska oraz nowo wybudowanej wzdłuż ul. Naramowickiej.
Linie autobusowe obsługujące obszar Winograd i Piątkowa zapewnią dogodne połączenia z wieloma rejonami miasta:

  • pasażerowie z okolic osiedli: Sobieskiego, Chrobrego, Batorego czy Jagiełły będą mieli do dyspozycji linie nr 174, 185, 190, 191 i 193 dojeżdżające do centrum, jak i we wschodnie i zachodnie rejony miasta oraz linie 146 i 169, które dodatkowo zapewnią dojazd do trasy tramwajowej na Naramowice;
  • pasażerowie z południowej części Piątkowa i z Winiar będą mogli skorzystać z linii nr 174, 185, 190, 191 i 193. Linie 168, 170, 178,
  • 183, 190, 191 i 193 dodatkowo zapewnią dojazd do trasy Piątkowskiej, obsługiwanej przez dwie linie tramwajowe nr 11 i 14;
  • pasażerowie korzystający obecnie z PST na jego winogradzkim odcinku powinni rozważyć korzystanie bezpośrednio z linii tramwajowych nr 4 i 15 z pętli Połabska oraz z linii autobusowych nr 168, 169, 171, 174, 182, 190, a także z dowożących do trasy Naramowickiej linii nr 178, 183, 185 i 322.
    Komunikację nocną zapewnią linie autobusowe nr 231 i 232″

Dodatkowo przedstawiono mapę alternatywnych połączeń:

Dodatkowo poznański schemat sieci tramwajowej:
Zarząd Osiedla Junikowo

Dopisała pogoda i uczestnicy

W sobotę 11 czerwca 2022 odbył się XII bieg im. Lecha Molewskiego. Jak zwykle najwięcej uczestników było w konkurencjach najmłodszych dzieci. Startujących w niektórych biegach było nawet 24 uczestników. Również w kategorii OPEN było w tym roku kilkunastu chętnych. Poniżej foto relacja z biegu oraz wyniki z poszczególnych kategorii. Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok na kolejna edycję biegu.

Zarząd Osiedla Junikowo

Wyniki biegów , 11.06.2022
Numery przy nazwiskach to miejsce w biegu
 
U 10 –  Dziewczęta
1. Zuza Wieczorek
2. Joasia Drapiewska
3. Zuza Pawłowska
U 10 – Chłopcy
1. Bruno Górecki
2. Bartłomiej Sakowicz
3. Franek Olejnik
3. Szymon Steć
U 12 – Dziewczęta
1. Gabrysia Wieczorek
2. Lena Konieczka
3. Laura Lasek
U 12 – Chłopcy
1. Wojtek Biegański
2. Jerzy Budych
3. Bartosz Kaczmarek
U 14 – Dziewczęta
1. Zuza Czekalska
2. Stefania Domitrz
3. Zuza Glapińska
U 14 – chłopcy
1. Michał Nowak
2. Adam Rządkowski
3. Wojtek Dombek
U 16 – Chłopcy
1. Tymon Brodziak
2. Kajetan Smogór
Open – kobiety
1. Kinga Marcinowska – 26,37,00
2. Magda Wróbel – 27,30,00
3. Anna Smura – 27,50,00
Open – mężczyźni
1. Marcin Siejak – 23,00,00
2. Leszek Krawczyk – 24,00,00
3. Franek Jura – 24,06,00
 
 

XII Bieg im. Lecha Molewskiego

Szanowni Państwo ,

Po dwuletniej przerwie spowodowanej COVID-19 zapraszamy do udziału w  XII Przełajowym Biegu im. Lecha Molewskiego. Bieg organizujemy  już po  raz  12  i jak zwykle  najwięcej uczestników spodziewamy się  w kategoriach Szkoły Podstawowej jednak jak co roku organizujemy też bieg w kategorii open do której zapraszamy. W każdej kategorii a szczególnie w Open zapraszamy  tylko amatorów biegania. Bieg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022 . Szczegóły na plakacie.

Zarząd Osiedla Junikowo